बँकेची तुलनात्मक आर्थिक स्थिती

 

 

 

 

 

 

   

 

      आकडे लाखामध्ये

अ.क्र

तपशील

३१ मार्च २०११
रोजी

३१ मार्च २०१२
रोजी

३१ मार्च २०१३ रोजी

३१ मार्च २०१४ रोजी

३१ मार्च २०१५ रोजी ३१ मार्च २०१६ रोजी

३१ मार्च २०१७ रोजी

३१ मार्च २०१८

३१ मार्च २०१९ रोजी

३१ मार्च २०२० रोजी

३१ मार्च २०२१ रोजी

वसुल झालेले भांडवल

२४९५.२३ 

२८१३.१७ 

३३६४.७२ 

३५९४.९०

३९५४.४८ ४२८४.५६

४६६२. ६४

४८४३. १६

५००१. ३१

५१६९.१६ 

५२६८.२९  

गंगाजळी व इतर निधी

७१७०. ४९ 

८९४८.१०

६२९९.७० 

७७०६.३६

९१८९.२१ ९८६८.८०

१०७०२. ५६

१०६८८. ८५

१४२१०. २१

१५७२४.५४ 

१८५९२.६९ 

एकूण स्वनिधी

९६६५.७२ 

११७६१.२७ 

९६६४.४२

११३०१.२६

१३१४३.६९ १४१५३.३६

१५३६५. २०

१५५३२. ०१

१९२११. ५२

२०८९३.७० 

२३८६०.९८ 

बाहेरील कर्जे

३८७८.०५ 

६२६२.५४  

३०२६.८७  

२०९१.२७

१०८००.०० १२५००.००

२२८३. ००

११५८६. ००

२३३९९. ०१

१९७०.०० 

४०७४.२३ 

ठेवी

८३०१३.७० 

९०४१६.०५  

१००५८२.४४

१२१५१२.०९

१३८५३४.३० १५३२४६.४२

१६३१९०. ८६

१९५३७९. ९८

२००३८५. ५७

२०२३६९.३३ 

२२२३६४.३० 

कर्जे  

५४९०७.४४

६५९८४.०४

६८३०५.६७ 

७३९३२.३९

९०५१४.६६ १०७९२१.११

१०२५३४. ९९

१४०९७५. ९९

१५७६६४. ९५

१३४४५४.४८

१५५८०२.५१

गुंतवणूक  

३५४५३.५९  

३५०७५. ९४ 

३४२१७. ०१   

५४३०८.५१

६२९७२.४३ ६१८७५.५७

६८५१७. २६

७२७१४. १३

६७९६४. ३८

७७५६०.४०

८१८०६.१६

नफा / तोटा   

+७८०. ०१ 

+१३०८.८४

+१३५२.९९ +१०५०.१२

+११८३. ४३

+१२०२.७४

+२००३. १६

+२०३६.५८ 

+२०५४.२५

+५३०. ८०

+५९९. ६०  

खेळते भांडवल  

९८६१५. ८५

११०२२३.५५

११७३४१.१४ 

१४०१९१.९१

१६६१९३.७६ १८३४०२.३७

१८४८८८. ९६

२२७७३७.७९

२४९०६०. ६६

२३१९५४.२०

२५७४२९.५३

१०

एकूण शाखा 

७२ + प्र.का.

७३ + प्र.का.

७३ + प्र.का.

७५ + प्र.का.

७४ + प्र. का. ७८ + प्र.का

७९ + प्र. का.

७९ + प्र. का. ८०+प्र. का.

८० + प्र.का.

७९ + प्र.का.

११

एकूण कर्मचारी

५१४

४९७

४५७

४२७

५६५ ५३१

५०९

४९४

४६६

४४३

४१७

१२

ढोबळ अनुत्पादक कर्जे

९. ८३% 

७. ९९% 

२. १५% 

२.७५%

३.२३% १.९०%

२. १७ %

१.२९%

१. ६२%

३.३३ %  

१.४४ %

१३

निव्वळ अनुत्पादक कर्जे

४. ४९%

२.४३% 

०. ००%

०. ००%

०.००% ०.००%

०.०० %

०.०० %

०. ००%

०.०० %  

०.०० %

१४

सीआरएआर

८. ५७%  

७. ७१%

९. ५१% 

१०.३२%

१०.३७% ११. ००%

१२. २९ %

९.७६% (अंदाजित)

१०. ३०%

१२.७२%

१२.७२%

१५ वसुलीची टक्केवारी ८८. २८%   ८८. ५६% ९०. २०% ९३.२६% ९३.२८% ९७. २०%

९५. ५२%

९६.२७%

  ९७.४५%    
१६ निव्वळ मूल्य ५००४. ०७  ५०९२. २७  ६७०६. ६४ ७८६४.९० ९६५०.२८ १०५९२. ०४

११६३८. ९८

१२७२५.५९

१४२७७. ८२

१५५२६.१५ १७३४२.७२ 

१७

व्यवस्थापन खर्च 

२. २०% 

२. २२% 

२. ६८%

२.३६%

२.१९% २.३२%

२. २३%

१.७९%

१. ६५%

१.९५% 

१.७२ % 

१८

लेखापरिक्षण वर्ग    

-

 

१९

एकूण व्यवसाय

 

 

 

 

     

३३६३५५. ९७

३५८०५०. ५२

३३८२३.८१

३७८१६६.८१

२०

प्रति शाखा व्यवसाय

 

 

 

 

     

४२०४. ४५

४४२०. ३८

४१५८.३२

४७२७.०९

२१

प्रति कर्मचारी व्यवसाय

 

 

 

 

     

६८०. ८८

७६८. ३५

७६०.३२

९०६.८७

   
   
© Copyright 2013. "Ratnagiri District Central Co.op.Bank Ltd. Ratnagiri" All rights reserved.
Developed by SoftLogic
  IFSCode : IBKL0574RDC